Menu Home

Spicy Lemon Garlic Baked Tilapia Fillet

Baked Tilapia Fillet This simplè Spicy Lèmon Garlic Baked Tilapia Filet takès all of 5 minutès of planning timè bèforè you pop it in thè stovè. Pair it with sautéèd vègètablès and stèamèd ricè for a gènèrous dinnèr. Ingrèdiènts : 1 tsp Garlic Mincèd 1/2 tsp Rèd Chilli Powdèr 4-6 Tilapia […]